Có 1 kết quả:

hách nhiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giận dữ, thịnh nộ. ◇Hán Thư 漢書: “Hán tri Ngô chi hữu thôn thiên hạ chi tâm dã, hách nhiên gia nộ” 漢知吳之有吞天下之心也, 赫然加怒 (Mai Thừa truyện 枚乘傳).
2. Phấn phát. ◇Cung Tự Trân 龔自珍: “Thánh thiên tử hách nhiên hữu ý thiên tải nhất thì chi trị” 聖天子赫然有意千載一時之治 (Minh lương luận tứ 明良論四).
3. Chói lọi, rực rỡ. § Thường chỉ màu đỏ. ◇Hồng Mại 洪邁: “(Tiết Quý) Tuyên dĩ kiếm phất kì xứ, huyết quang hách nhiên” (薛季)宣以劍拂其處, 血光赫然 (Di kiên giáp chí 夷堅甲志, Cửu thánh kì quỷ 九聖奇鬼).
4. Làm cho người ta kinh sợ. ◇Công Dương truyện 公羊傳: “Triệu Thuẫn tựu nhi thị chi, tắc hách nhiên tử nhân dã” 趙盾就而視之, 則赫然死人也 (Tuyên Công lục niên 宣公六年).
5. Lừng lẫy, vang dội (tiếng tăm). ◇Phương Hiếu Nhụ 方孝孺: “Ư thị Lí Đạo chi danh, hách nhiên văn vu triều đình nhi bá vu tứ phương” 於是履道之名, 赫然聞于朝廷而播于四方 (Tặng Hà Nam Vương Thiêm Sự tự 贈河南王僉事序).
6. Hưng thịnh, hiển hách. ◇Lưu Kì 劉祁: “Đắc hạnh ư Chương Tông, trạc vi chấp chánh, nhất thì quyền thế hách nhiên” 得幸於章宗, 擢為執政, 一時權勢赫然 (Quy tiềm chí 歸潛志, Quyển thập).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giận dữ — Đáng sợ.

Một số bài thơ có sử dụng