Có 1 kết quả:

giả y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo dùng cho tù nhân mặc.