Có 1 kết quả:

tẩu lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chạy chọt mưu lợi.

Một số bài thơ có sử dụng