Có 1 kết quả:

tẩu tốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lính lệ, người sai việc.