Có 1 kết quả:

tẩu tán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chạy tan tác ra — Đem đi tản mát.

Một số bài thơ có sử dụng