Có 1 kết quả:

tẩu cẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chó săn — Kẻ nịnh hót.