Có 1 kết quả:

tẩu thoát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chạy khỏi.