Có 1 kết quả:

phó quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đến để nhận chức quan. Như Phó nhiệm 赴任. Đoạn trường tân thanh có câu: » Sắm sanh xe ngựa vội vàng, hai nhà cũng thuận một đường phó quan «.