Có 1 kết quả:

phó địch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra chống giặc.

Một số bài thơ có sử dụng