Có 1 kết quả:

phó thang đạo hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhảy vào nước sôi, bước lên lửa nóng, ý nói không sợ nguy hiểm. » Phép hay đạo hoả phó thang, ngồi gươm đứng giáo mở đường thiên hoang « ( Lục Vân Tiên ).