Có 1 kết quả:

phó cử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi thi. Truyện Hoa Tiên có câu: » Nghe lời như giẹp cơn nồng, nhân kì phó cử quyết lòng tầm phương «.