Có 1 kết quả:

khởi xướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt đầu nói lên, đưa ra để kêu gọi người khác theo.