Có 1 kết quả:

khởi công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt đầu vào việc.

Một số bài thơ có sử dụng