Có 1 kết quả:

khởi thảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết ra lần đầu, chưa sửa chữa gì — Bài văn mới viết ra lần đầu, chưa sửa.

Một số bài thơ có sử dụng