Có 1 kết quả:

khởi lạc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. take-offs and landings

Một số bài thơ có sử dụng