Có 1 kết quả:

khởi trọng cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cần trục, để nhấc những vật nặng.