Có 1 kết quả:

khởi đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở đầu. Bắt đầu. Lúc đầu.

Một số bài thơ có sử dụng