Có 1 kết quả:

siêu nhân loại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt khỏi loài người.