Có 1 kết quả:

siêu luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Siêu loại 超類.

Một số bài thơ có sử dụng