Có 1 kết quả:

siêu phàm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt lên trên sự tầm thường.

Một số bài thơ có sử dụng