Có 1 kết quả:

siêu trác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Siêu tuyệt 超絶.