Có 1 kết quả:

siêu thường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Siêu phàm 超凡.