Có 1 kết quả:

siêu bạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt hẳn xung quanh.