Có 1 kết quả:

siêu quần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt khỏi những người xung quanh. » Thật là xuất ngoại siêu quần chẳng qua « ( Hoa điểu tranh năng ).