Có 1 kết quả:

siêu tự nhiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt ra ngoài cả tự nhiên ( surnaturel ).