Có 1 kết quả:

việt cảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt biên giới, ra nước ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng