Có 1 kết quả:

việt ngục

1/1

việt ngục

giản thể

Từ điển phổ thông

vượt ngục, trốn tù