Có 1 kết quả:

việt lễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt qua cách thức quy định việc đối xử giữa người này với người khác.