Có 1 kết quả:

việt cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt quá cả thứ bậc của mình — Vượt bực.