Có 1 kết quả:

liệt thư

1/1

liệt thư

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lảo đảo, loạng choạng