Có 1 kết quả:

xu phụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chạy theo kẻ khác, hầu hạ bợ đỡ cầu lợi.