Có 1 kết quả:

túc cầu

1/1

túc cầu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bóng đá

Từ điển trích dẫn

1. Môn thể thao đá banh.
2. Trái banh dùng trong môn thể thao đá banh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Môn đá banh bằng chân.