Có 1 kết quả:

bác bác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chân bước lộp cộp.