Có 1 kết quả:

sẩm xước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vừa đi vừa nhảy. Nhảy chân sáo.