Có 1 kết quả:

bá kha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chùn lại, không chịu tiến bước tới.