Có 1 kết quả:

xí vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhón gót mà trông — Ngóng đợi.