Có 1 kết quả:

xí chủng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhón gót chân lên — Trông ngóng.