Có 1 kết quả:

đài tạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chà đạp, dẫm đạp, tàn phá.