Có 1 kết quả:

bạt tiền kiển hậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bước trước nghễnh sau. Chỉ sự tiến thoái lưỡng nan.