Có 1 kết quả:

bạt văn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bài phụ ở sau sách. Thường gọi gọn lại là “bạt” 跋.