Có 1 kết quả:

khoá hạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cưỡi hạc lên tiên, ý nói chết.

Một số bài thơ có sử dụng