Có 1 kết quả:

quỵ luỵ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hạ thấp mình xuống để làm vừa lòng người khác hầu đem lợi cho mình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạ thấp mình xuống để làm vừa lòng người khác hầu đem lợi cho mình.