Có 1 kết quả:

sí đạc

1/1

sí đạc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đi đường chợt tiến chợt thoái