Có 1 kết quả:

khiêu lương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “khiêu lương” 跳梁.
2. Nhảy lên, khiêu dược, khiêu động. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Ngôn vị tất, ngũ quỷ tương dữ trương nhãn thổ thiệt, khiêu lương yển phó” 言未畢, 五鬼相與張眼吐舌, 跳踉偃仆 (Tống cùng văn 送窮文).
3. Ngang ngược, cường hoành. ◇Lưu Cơ 劉基: “Kim Kinh kí thịnh ư nam, nhi Tần hựu khởi ư tây, Địch hựu khiêu lương ư bắc” 今荊既盛于南, 而秦又起于西, 狄又跳踉于北 (Xuân thu minh kinh 春秋明經, Tần phạt Tấn Địch xâm Tống Sở tử thái hầu thứ ư quyết hạc 秦伐晉狄侵宋楚子蔡侯次於厥貉).