Có 1 kết quả:

tiễn đạp

1/1

tiễn đạp

giản thể

Từ điển phổ thông

đạp, giày xéo