Có 1 kết quả:

trù trừ

1/1

trù trừ

giản thể

Từ điển phổ thông

chần trừ, trù trừ