Có 1 kết quả:

đạp nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dẫm lên ánh trăng, ý nói đi chơi trong đêm trăng.

Một số bài thơ có sử dụng