Có 1 kết quả:

đạp sàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đồ để kê chân khi ngồi ghế.