Có 1 kết quả:

tiễn đạp

1/1

tiễn đạp

phồn thể

Từ điển phổ thông

đạp, giày xéo

Một số bài thơ có sử dụng