Có 1 kết quả:

trì trù

1/1

trì trù

giản thể

Từ điển phổ thông

dùng dằng, lần lữa